English  |   繁體中文
产品中心
产品基本信息:

产品名称:视觉龙VDLS光源

产品分类:工业相机/镜头/光源

浏览次数:1089

发布时间:2017/9/19 11:33:02

在线联系

产品详细参数:
光源系列 视觉龙型号 颜色  功率   外形尺寸  发光尺寸
条形光源 VDLS-L18X15W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 0.4W 18*15.5*8 15*10
VDLS-L37X13W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 0.8W 37*13*11 29*10
VDLS-L30X13W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 0.3W 30*13*24 24*9
VDLS-L38X11W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.0W 38*21*11 28*8
VDLS-L60X21W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.7W 60*21*16 50*15
VDLS-L85X32W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2.4W 85*32*16 73*25
VDLS-L88X36W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.1W 93*36*16 88*26
VDLS-L112X28W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2.1W 112*28*16 100*18
VDLS-L114X50W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2.2W 114*50*16 100*40
VDLS-L130X36W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2.8W 130*36*16 120*26
VDLS-L150X25W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.8W 150*25*16 138*15
VDLS-L158X29W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 4.0W 158*29*16 146*19
VDLS-L170X36W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 6.5W 170*36*16 160*26
VDLS-L184X36W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 6.8W 184*36*16     174*26
VDLS-L205X36W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 7.0W 205*36*16     195*26
VDLS-L210X26W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 7.0W 210*26*16 200*16
VDLS-L214X25W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 7.0W 214*25*16     206*15
VDLS-L214X35W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 8.4W 214*35*16     195*26
VDLS-L214X50W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 12W 214*50*16     200*40
VDLS-L250X36W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 13W 250*36*16 240*26
VDLS-L290X26W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 5W 290*26*16      276*16
VDLS-L300X36W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 10W 300*36*16     290*26
VDLS-L400X35W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 13W 400*35*16      390*26
VDLS-L500X36W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 16W 500*36*16      490*26
VDLS-L900X36W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 28W 900*36*16      890*26

组合光源 视觉龙型号 颜色  功率   外形尺寸  发光尺寸
VDLS-LM60W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 6.8w 122*122 67*67
VDLS-LM93W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 20.16W 171.6*171.6 99.6*99.6
VDLS-LM150W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 16.8W 209*209 150*150
VDLS-LM194X134W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 18.0W 254*194      194*134

环形光源 视觉龙型号 颜色  功率   外形尺寸  发光尺寸
VDLS-R35X00W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.0w 35*14*18    0
VDLS-R52X00W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.5W 52*24*18 0
VDLS-R52X15W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.5W 52*15*18 15
VDLS-R52X30W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.5W 52*24*17   30
VDLS-R52X75W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.0W 52*20*25  75
VDLS-R52X90W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.0W 52*20*9  90
VDLS-R74X00W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2.8W 74*32*20  0
VDLS-R74X15W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2.8W 74*33*18  15
VDLS-R74X30W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2.8W 74*32*22 30
VDLS-R74X45W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2.8W 72*32*21  45
VDLS-R74X60W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2.1W 74*36*22 60
VDLS-R74X75W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2.1W 75*40*14   75
VDLS-R80X90W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.2W 80*48*10 90
VDLS-R90X00W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 5.8W 90*30*20  0
VDLS-R90X30W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 5.8W 90*40*20 30
VDLS-R90X45W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 6.5W 90*56*22.5 45
VDLS-R90X60W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 5.8W 90*60*22 60
VDLS-R90X90W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 5.8W 90*50*9 90
VDLS-R100X60W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 5W 100*62*22  60
VDLS-R100X00W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 6W 110*50*20  0
VDLS-R120X30W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 8W 120*60*28 30
VDLS-R120X45W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 9W 120*60*28 45
VDLS-R120X60W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 10W 120*67*30 60
VDLS-R120X75W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 4.3W 120*94*19 75
VDLS-R120X90W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 5.0W 120*89*9 90
VDLS-R140X00W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 14.4W 140*50*20    0
VDLS-R150X30W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 10W 150*94*24.5 30
VDLS-R154X60W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 14.4W 154*112*28 60
VDLS-R176X90W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 7.8W 176*140*10      90
VDLS-R184X60W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 16.8W 184*142*29 60
VDLS-R208X30W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 18W 208*155*24 30
VDLS-R220X60W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 19W 220*160*37 60
VDLS-R290X45W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 43W 290*220*32 45

底背光 视觉龙型号 颜色  功率   外形尺寸  发光尺寸
VDLS-F17X13W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 0.4W 18*15.5*8 15*10
VDLS-F37X13W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 0.8W 37*13*11 29*10
VDLS-F37X37W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.1w 37*37*15   27*27
VDLS-F48X36W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.2w 48*36*18 30*30
VDLS-F50X50W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.2W 50*50*16   40*40
VDLS-F70X70W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.2W 80*68*16   62*52
VDLS-F90X40W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3W  90*40*19 80*30
VDLS-F91X70W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.8W 91*70*19 85*50
VDLS-F110X70W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.8W 110*70*17 100*60
VDLS-F135X115W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.8W 135*115*19 100*100
VDLS-F165X165W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 11.8W 165*165*19 150*130
VDLS-F205X185W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 18.8W 205*185*19 170*170
VDLS-F236X216W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 23W 236*216*17 200*200
VDLS-F260X77W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 20W 260*77*21 250*67
VDLS-F260X260W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 33W 260*260*20 245*245
VDLS-F276X260W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 35W 276*260*21  244*240
VDLS-F300X300W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 32W 300*300*21 290*274 
VDLS-F320X120W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 15w 320*120*21 310*94
VDLS-F95X95W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 7W 95*95*20 85*85
VDLS-FK145X145W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 17W  145*145*20 130*130
VDLS-FK165X145W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 25W 165*145*20 130*130
VDLS-FK185X165W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 30W 185*165*20 170*150
VDLS-FK335X315W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 70W 335*315*23 300*300

侧背光 视觉龙型号 颜色  功率   外形尺寸  发光尺寸
VDLS-FC37X47W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 0.4w 37*47*6 27*27
VDLS-FC68X60W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.7W 67*59*9.5 31*31
VDLS-FC100X90W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2W 100*90*9 70*70
VDLS-FC100X100W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 0.8W 100*100*9 70*70
VDLS-FC120X70W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3W  120*70*10 95*45
VDLS-FC120X120W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.2W 120*120*9 95*95
VDLS-FC158X60W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.6W 158*60*10 133*35
VDLS-FC205X170W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.8W 205*170*9 175*140
VDLS-FC247X195W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.4W 247*195*9 217*165
VDLS-FC250X190W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 20W 250*190*12 220*160
VDLS-FC280X280W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.5W 280*280*12 250*250
VDLS-FC285X250W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3W  285*250*12 255*220
VDLS-FC290X220W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 7.8W 290*220*16 250*190
VDLS-FC350X257W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 8.8W 350*257*16   288*215
VDLS-FC384X293W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 6.8W 384*293*9 354*263
VDLS-FC400X300W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 8W 400*300*12 370*270
VDLS-FC420X350W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 25W  420*350*12 390*320
VDLS-FC460X290W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 6W  460*290*15 360*260
VDLS-FC480X380W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 4W  480*380*12 450*350
VDLS-FC520X325W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 13W 520*325*15 460*295
VDLS-FC525X400W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 18W 525*400*16 485*367
VDLS-FC580X440W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 15W 580*440*9 550*410
VDLS-FC460X210W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 20W 460*210*12 430*180
VDLS-FC460X445W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 25W  460*445*12 430*415
VDLS-FC463X293W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 12W 463*293*10 360*260
VDLS-FC600X200W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 12W 600*200*12 570*170
VDLS-FC650X550W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 16.8W 650*550*12 620*520
VDLS-FC670X550W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 6W  670*550*12 640*520
VDLS-FC680X320W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 16W 680*320*46 638*278
VDLS-FC682X420W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 24W  682*420*26 642*380
VDLS-FC770X680W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 30W 770*680*12 740*650
VDLS-FC850X650W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 15W  850*650*12 820*620
VDLS-FC900X600W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 20W 900*600*12 870*570
VDLS-FC980X780W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 20W 980*780*12 950*750
VDLS-FC1135X950W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 45W 1135*950*26 1095*910
VDLS-FC734X434W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 18w 734*434*46 700*400
VDLS-FK220X200W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 14W 220*200*18 170*170
VDLS-FK300X200W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 6w 300X200*18 250*170
VDLS-FK410X280W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 7w 410*280*16 350*250
VDLS-FK420X390W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 20W 420*390*12 360*360
VDLS-FK480X400W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 8w 480*400*16 420*370
VDLS-FK570X370W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 120W 570*370*16 510*340

同轴光源 视觉龙型号 颜色  功率   外形尺寸  发光尺寸
VDLS-CR35W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.5W 66*38.5*37 29.5*28
VDLS-C35W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1.3w 70*35*35 29.3*29
VDLS-TC40W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3W  74*40*40 32*34
VDLS-C40-LW/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 15.2W 150*75*40 140*32
VDLS-C50W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2.0W 85*50*50 42*44.3  
VDLS-C55W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.6w 90*55*56 48*49
VDLS-CR60W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 4W  102*60*58 50*48
VDLS-C60-BW/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 7W 93.5*60*59 52*52
VDLS-C60W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 7W 124.5*55*56 48*49
VDLS-C70W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 6.5W 97*70*74 66*63
VDLS-C78W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 6.3W 124*78*77.5 70*72
VDLS-TC80W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 25W  124*78*77.5 70*72
VDLS-C80W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 9.2W 120*80*60  73*52
VDLS-TC90W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 30W 144*99.5*90 92*82
VDLS-C100W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 9.7W 141*100*100 90*93.3
VDLS-C118W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 12W 147*118*118 111*100
VDLS-C130W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 20W 190*128*158 150*120
VDLS-C150-180W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 40W 205*188*152 180*143
VDLS-C150-270W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 50W 270*188*152  260*143
VDLS-C180W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 36W 194*180*140   132*170

点光源 视觉龙型号 颜色  功率   外形尺寸  发光尺寸
VDLS-P08-01W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1~3w L55.5*Ф30 Ф6.0/Ф6.0
VDLS-P08-02W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3~5w L80*Ф30 Ф6.0/Ф6.0
VDLS-P08-03W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 5~8w L120*Ф30 Ф6.0/Ф6.0
无影光源 视觉龙型号 颜色  功率   外形尺寸  发光尺寸
VDLS-FP48X48W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2W 48*48*30 45*45
VDLS-FP50X50W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 1w 50*50*31  34*34
VDLS-FP80X80W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 4W  80*80*25   73*73
VDLS-FP80W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 2.5W 80*40*64 73
VDLS-FP100W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.3w 100*30*15 78
VDLS-FP116W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 5W 116*17*44 90
VDLS-FP160W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 4.3W 160*60*30 120
VDLS-FP130X100W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3W  130*100*31 111.8*81.8
碗光源 视觉龙型号 颜色  功率   外形尺寸  发光尺寸
VDLS-RC70W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 3.5w 84*20*39.5  40
VDLS-RC100W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 8.5W 114*20*50  68
VDLS-RC150W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 12W 172*25*82 120
VDLS-RC155W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 12W 172*34*83 114
VDLS-RC180W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 15W 200*50*95  148
VDLS-RC230W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 30W 230*35*110  150

AOI组合
光源
视觉龙型号 颜色  功率   外形尺寸  发光尺寸
VDLS-RZ127RGB             红绿蓝 28w 127*36*43 114
VDLS-RZ211RGB 红绿蓝 48W 211*66*70  180
线光源 视觉龙型号 颜色  功率   外形尺寸  发光尺寸
VDLS-LN85W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 12w 85*52*83  69
VDLS-LN100W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 13W 100*83.5*50 80
VDLS-LN300W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 50W 300*52*88 290
VDLS-LN595W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 95W 595*50*88 575
灯箱 视觉龙型号 颜色  功率   外形尺寸  发光尺寸
VDLS-DX200X180X300W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 8.4w 200*180*300 130*100
VDLS-DX300*300*300W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 15.2W 300*300*300 220*220
VDLS-DX560*480*400W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 48W 560*480*400 480*400
VDLS-DX418*330*245W/R/G/B/UV/IR               白/红/绿/蓝/紫外/红外 48W 418*330*245 400*274

模拟控制器 视觉龙型号 颜色 远程可控 通道 输出电压
VDLSC-APS5-1M              银色 一通道 5V
VDLSC-APS24-1M              黑色 一通道 24V
VDLSC-APS24-2M              黑色 二通道 24V
VDLSC-APS24-2              黑色 二通道 24V
VDLSC-APS24-4              黑色 四通道 24V
VDLSC-APS24-6              黑色 六通道 24V
普通常亮可调数字控制器(带电源) 视觉龙型号 颜色 远程可控 通道 输出     电压
VDLSC-DPS24-2             黑色 可以 两通道 24V
VDLSC-DPS24-4             黑色 可以 四通道 24V
VDLSC-DPS24-6             黑色 可以 六通道 24V
高精度常亮/频闪可调数字控制器(带电源) VDLSC-DPS24-2H             黑色 可以 两通道 24V
VDLSC-DPS24-4H             黑色 可以 四通道 24V
VDLSC-DPS24-6H             黑色 可以 六通道 24V

产品购买:

如果您想购买我们的产品,以下2种方式就可以轻松与我们建立联系。

1、欢迎拨打深圳市视觉龙科技有限公司销售咨询热线:免费热线 400-085-8886 深圳0755-82721850 常州0519-89882351;

2、您也可以填写一份在线咨询表,告诉我们一些您的信息,我们了解您越多, 越能为您提供更周到的服务。

 

如果您在使用过程中遇到一些问题,请在线与我们交流,您也可以在线提交在线反馈

发表评论
文明评论,请勿发布非法信息!